Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

 • Een ander klimaat. Later is nu (2020)

  Niet eerder was het draagvlak voor binnenstedelijke plannen met een duurzaam ruimtegebruik zo groot. ‘Verdichting’ is het toverwoord. Gedacht wordt aan een sterke vergroeningsslag met een maximaal gebruik van bestaande voorzieningen en infrastructuur in combinatie met de nabijheid van mensen, banen en voorzieningen. Met vanzelfsprekend meer ruimte voor natuur, bossen en natuurinclusieve landbouw.

  COVID-19 en het ‘nieuwe normaal’ van de anderhalvemetersamenleving werpt op deze benadering een heel nieuw licht. Is dichtheid wel het antwoord op een duurzaam en gezond leven? Dat we niet kunnen doorgaan op de oude voet, daarover lijken de meesten het eens. De urgentie om te veranderen is ontegenzeggelijk aangetoond en het is essentieel om ‘een gezonde stedelijkheid’ nog sterker te agenderen.

  Met als titel “Een ander klimaat. Later is nu” neemt Rijnboutt Magazine #12 de duurzame samenleving onder de loep, en meer in het bijzonder wat kan worden verstaan onder sociale duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. Het magazine laat zien hoe onder andere een voormalig milieuactivist, een wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid, een hoogleraar Transitiekunde en Rijnboutt zelf, elk op hun eigen manier richting geven aan een circulaire toekomst.

  Lees of Download (PDF, 6.52 MB)

 • Nieuwe collectieven: Hoe publiek is de publieke ruimte? (2019)

  Met dit magazine willen we niet alleen de veranderende ontwerpopgave van de publieke ruimte onder de aandacht brengen, we willen ook enkele grondbeginselen van de openbare c.q. publieke ruimte - denk aan de rechtvaardige verdeling van gemeenschappelijk gebruikte grond en de principiële toegankelijkheid voor iedereen - spiegelen aan eigentijdse strategieën van toeëigening en collectief gebruik. Aan bod komen onderwerpen als: publieke welvaart tegenover particuliere rijkdom, de betekenis van data-analyse en social media voor een wisselend spectrum aan (publieke) activiteiten, de annexatie van de stedelijke infrastructuur door bedrijven als Airbnb, Uber, Amazon en Google en het ontstaan van nieuwe collectieven in de stedelijke (woon-)omgeving zoals bewonersinitiatieven en ‘commons’.

  Te midden van al deze strategieën en ideeën, belangen en gebruikers, worden sommige vragen gaandeweg pregnanter: van wie is de stad eigenlijk, om welk collectief gaat het, hoe publiek is de publieke ruimte?

  Lees of Download (PDF, 15.5 MB)

 • Wonen: Naar een duurzame balans (2018)

  Om onszelf een beeld te vormen over ‘de stand van zaken’ spraken wij met een verscheidenheid aan professionals in Nederland en Polen. Hoe denken zij over de relatie tussen wonen en duurzaamheid, waar ligt volgens hen de prioriteit? We organiseerden een rondetafelgesprek, maakten een beeldessay over ‘verschillen in woonmilieus’ en stelden een chronologie van de woningplattegrond in Nederland samen.

  Lees of Download (PDF, 6.59 MB)

 • Parallelle vertellingen (2017)

  Richard Koek schreef in de eerste helft van 2017 over de stad en de stedenbouw het boekje Parallelle vertellingen, een reeks teksten en beelden over 30 jaar werken aan de stad, en schetst erin uitzichten op de toekomstige opgave vanuit de ontwerpbenadering als stedenbouwkundige.

  Lees of Download (PDF, 1.81 MB)

 • Groepsfoto excursie ‘Erfgoed’ (2017)

  Op donderdag 6 juli was de binnenlandexcursie. Dit jaar is de keuze gevallen om het thema erfgoed centraal te stellen, in lijn met het Rijnboutt Magazine #9, dat op 14 juni is verschenen, en aansluitend op diverse presentaties die intern hebben plaatsgevonden over de lopende erfgoed projecten binnen het bureau. Foto: Kees Hummel

  Download (PDF, 8.8 MB)

 • Erfgoed: Behoud door ontwikkeling (2017)

  Om onszelf goed te informeren over de stand van zaken in het omgaan met erfgoed, spraken wij met verschillende erfgoedprofessionals in Nederland en Polen en organiseerden we een rondetafelgesprek op ons bureau in Amsterdam. Dat leidde tot boeiende en verrassende gesprekken. Rijnboutt Magazine #9 vormt hiervan de weerslag.

  Lees of Download (PDF, 7.9 MB)

 • Inpassen en uitspreken (2016)

  In dit magazine komen in negen interviews tien mensen aan het woord die in dit kader een belangrijke visie of voorbeeldfunctie hebben. Zij vertegenwoordigen een brede uitsnede uit de ruimtelijke ordening en architectuur: wetenschap, markt, overheid en ontwerp. Hun werk beïnvloedt het toekomstige beeld van onze steden en ons land, een beeld dat internationaal onderscheidend is!

  Lees of Download (PDF, 5.1 MB)

 • Kees Rijnboutt - architect ‘What shall we do with all this useless beauty?’ (2015)

  Werken van Kees Rijnboutt, van 1964 tot aan vandaag. Over gebouwen en hun omgeving, over wat gebouwen betekenen voor hen die er gebruik van maken, over de atmosfeer van het gebouw dat is gemaakt en wat daarvan nog resteert op de dag van vandaag, daarover gaat dit boek. Een selectie van bijna dertig werken die de gebouwen en hun omgeving tonen in hun huidige staat.

  Het boek is verschenen bij Uitgeverij THOTH. Lees meer of plaats uw bestelling.

  Download

 • Groepsfoto 10 jaar Rijnboutt (2015)

  Op vrijdag 16 januari 2015 vierde Rijnboutt haar 10 jarig bestaan in aanwezigheid van bijna honderd (ex-) medewerkers. In een ontspannen setting in Pakhuis de Zwijger lieten wij ons inspireren door lezingen van Pim van den Berg en Kees Rijnboutt. In het verlengde van zijn bijdrage aan het laatste Rijnboutt tijdschrift gaf Pim van den Berg een inspirerende lezing over zijn manier van kijken. Tijdens het diner schetste Kees Rijnboutt op een persoonlijke manier de ontwikkeling van Rijnboutt in het afgelopen decennium. Foto: Kees Hummel

  Download (PDF, 6.81 MB)

 • Nieuw optimisme (2014)

  Kleine en middelgrote steden in Nederland, in het bijzonder de centrale winkelgebieden, hebben de laatste zeven jaar behoorlijk last gehad van de economische omstandigheden. Het goede nieuws is dat er ruimte is voor optimisme nu er een kanteling is waar te nemen in het denken van vastgoedeigenaren, retailers en gemeenten. Er wordt nadrukkelijker samengewerkt om binnensteden nieuw elan te geven.

  Download (PDF, 3.22 MB)

 • Over stedenbouw (2013)

  Stedenbouw in de regionale context is het thema van het zesde Rijnboutt magazine. Referentiegebied is de Zuidvleugel van de Randstad, Dordrecht geldt als casus. Interne aanleiding van het magazine is het afscheid bij Rijnboutt van stedenbouwkundige Willem Hermans, voor wie de Zuidvleugel de dagelijkse woon- en werkomgeving vormt. Met Willem Hermans als spil is Rijnboutt over de regionale context van de stedenbouw in gesprek gegaan met vakgenoten, bestuurders en met zichzelf.

  Download (PDF, 3.9 MB)

 • 64+1 De Zuidvleugel. My Daily Urban System in 64+1 projects (2012)

  Excursiegids van de gelijknamige Rijnboutt-excursie in oktober 2012 ter gelegenheid van het afscheid van stedenbouwkundige Willem Hermans. De gids bevat 65 projecten die in de breedte ingaan op de ruimtelijke opgaven voor de Zuidvleugel.

  Download (PDF, 19.9 MB)

 • Nieuwe posities (2012)

  “Partijen zitten nu vaker op elkaars stoel: ik moet soms denken als een directeur stadsontwikkeling, en Rijnboutt als een ontwikkelaar. Per plek en project kan de rolverdeling anders zijn.” Deze uitspraak van Peter van der Gugten (Proper-Stok) is typerend voor de veranderingen in de wereld van de ruimtelijke inrichting op dit moment. Rijnboutt, bureau voor architectuur, stedenbouw, landschap en strategie, verkent deze veranderingen in het magazine Nieuwe posities.

  Download (PDF, 2.8 MB)

 • Trends in retail (2011)

  Vanuit een jarenlange ervaring heeft Rijnboutt het onderwerp ‘retail’ onder de loep genomen en zichzelf de vraag gesteld: wat zijn de contouren van het winkelen van morgen, wat zijn de ruimtelijke en sociaal-culturele gevolgen van het winkelen voor de stad?

  Download (PDF, 11.2 MB)

 • Rijnboutt werkt (2010)

  De tentoonstelling werpt een blik op de werkwijze van Rijnboutt, en is opgezet rond drie elkaar overlappende thema’s: vakmanschap, attitude en actualiteit.

  Download (PDF, 3.96 MB)

 • Interventies in Den Haag (2010)

  In het afgelopen decennium werd Rijnboutt in staat gesteld om in de regio Den Haag een aantal ingrepen in het bestaand stedelijk gebied te ontwerpen en uit te voeren. Ze zijn elk verschillend van vraagstelling en ligging in de stad.

  Download (PDF, 3.91 MB)

 • Plannen, projecten en de middenschaal (2009)

  Op de middenschaal komen veel ontwerpniveaus bij elkaar. Wij, als ontwerpers vanuit verschillende disciplines, onderzoeken en ontwerpen deze complexe opgaven op de middenschaal.

  Download (PDF, 7 MB)

 • Fragments and Counterparts (2007)

  “Fragments and counterparts” is het eerste boek dat door Rijnboutt (Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt) is gepubliceerd en is uitgegeven door Architectura & Natura Press.

  Download

 • CH & Partners stedebouw en landschap (2004)

  Deze publicatie is gemaakt naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van ‘CH & Partners’ en de opgestelde visie voor de restauratie en het beheer van het landschappelijke deel van de vesting Naarden.

  Download (PDF, 4.59 MB)