Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

ON_SITE session #1 Houthavens

Locatiebezoeken met architectuurstudenten van TU Delft

Sebastian Janusz, senior ontwerper bij Rijnboutt en afstudeerbegeleider aan TU Delft, lanceerde in 2017 zijn nieuwe reeks lezingen en workshops “ON_SITE sessions” binnen het kader van het seminar “City of Innovations” met Manuela Triggianese. Hierin introduceert hij studenten uit het afstudeerjaar van de afdeling Architectuur TU Delft aan bijzondere architectonische en stedenbouwkundige projecten. Deze seminars zijn onderdeel van de Leerstoel Complex Projects van Kees Kaan.

(English version below)

Complex Projects onderzoekt verschillende stedelijke ontwikkelingen: in kern of omliggend omgeving, dynamisch of stagnerend, traditioneel en zonder historie, anoniem of bekend. Het zijn hedendaagse en postmoderne scenario’s waar we in het architectuurvak mee moeten leren omgaan. Het doel van Sebastian’s ON_Site sessions is om studenten te inspireren over de veranderende omgeving en wetgeving die bepalend kunnen zijn voor het ontwerp en bouwproces, en ze te leren om kritisch naar hun omgeving te kijken: door te bestuderen, bevragen en het organiseren van complexe processen die zich uiteindelijk manifesteren in de gebouwde omgeving.

De locaties zijn gekozen op basis van diversiteit en context, bijvoorbeeld de combinatie van woongebieden met publieke ruimte, nieuwbouw met renovaties, etc. De eerste sessie werd gewijd aan de Westelijke Amsterdamse Houthavens. Sebastian gaf zijn seminar aan studenten in het gloednieuwe kantoor van Rijnboutt. “De Amsterdamse Houthavens heeft een enorme ontwikkeling en verandering meegemaakt. Toch kun je een fascinerende consistentie zien in de fases van de stedelijke ontwikkeling.“

Daarnaast benadrukt Sebastian het belang van flexibiliteit in het voorlopige ontwerp, omdat het de mogelijkheid biedt om de dialoog aan te gaan met de snel veranderende bouwpraktijk. "Moderne steden worden gekenmerkt door verschillende architectonische talen die soms behoorlijk met elkaar botsen. Het is daarom cruciaal dat jonge ontwerpers alle mogelijke contexten bestuderen, zowel op macro- als op micro-niveau, denk aan het bestuderen van verleden (erfgoed), heden (bouwproces), de toekomst (technologie en duurzaamheid), maar ook de maatschappij, economie en politiek.”

ON_SITE sessions by Sebastian Janusz (English version)

Sebastian Janusz, senior architect at Rijnboutt and mentor to TU Delft graduate architecture students, launched a series of lectures and workshops in 2017 titled “ON_SITE sessions” within the seminar “City of Innovations” by Manuela Triggianese. The seminars are part of the Complex Projects graduation program, a chair of Kees Kaan in collaboration with AMS Amsterdam Institute For Advanced Metropolitan Solutions.

Complex Projects investigates different urban conditions; core or peripheral, dynamic or stagnant, traditional or without history, anonymous or famous; these are the contemporary postmodern realities we must confront as a profession. The goal of Sebastian’s ON_SITE sessions is to inspire students by the ever-changing nature of building process, to look critically at their surroundings; to gather, question and organise the complex forces that ultimately manifest themselves into our built environment.

The key to chosen locations is a diversity of program and context, combining residential with public spaces, newly built with a renovation, etc. Session one was dedicated to the Amsterdam Houthavens (West harbour area). Sebastian shared his lecture with students in the brand new Rijnboutt office. “The Amsterdam Houthavens have gone through an immense transformation over time. But when you look at its developments more closely you can see fascinating consistency in the urban planning stages.”

Furthermore, Sebastian emphasized the importance of the flexibility of preliminary design so that it allows dialogue with rapidly changing building practice. “Modern cities are characterised by an exchange of different architectonical languages that are confronted with each other in a brutal way. Therefore it is crucial for young designers to keep on studying all possible contexts, both macro- and micro-, looking at the aspects of the past (cultural heritage), the present (building process), the future (technology, sustainability), but also at society, economy and politics.”

Werken bij Rijnboutt

Rijnboutt is een multidisciplinair ontwerpbureau op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap. Rijnboutt staat voor complexe eenvoud. We maken uitdagende stedelijke vraagstukken van de toekomst doelgericht eenvoudig en overzichtelijk.

Als je onze collega’s vraagt hoe het is om bij Rijnboutt te werken, dan worden de collega’s, de prettige sfeer, de excursies, de professionele manier van werken, de kwaliteit, de diversiteit in disciplines, en de mooie en interessante projecten op bijzondere locaties, steevast genoemd.

Lees meer…